Gaat je voorkeur uit naar persoonlijk contact? Kom dan naar ons hoofdkantoor, bezoek één van onze ANVR reisbureaus of neem contact op met één van onze mobiele reisagenten.

Adres:
Ervaar Reizen
Kelvinstraat 1
6003DH Weert
+31 (0)495-456615
contact@ervaarreizen.nl

Aangesloten reisbureaus:
Reisburo Schoenmaeckers
Limburg Travel
Kupers Reisinfo
Mobielreisadvies.nl
Van der Biesen reisburo

De consumentenvoorwaarden met daarin de reisvoorwaarden, boekingsvoorwaarden, calamiteitenfonds garantieregeling en stichting garantiefonds reisgelden regeling vind je hier.

Zekerheden 
Ervaar Jongerenreizen is onderdeel/handelsnaam van Reisburo Schoenmaeckers en in Nederland aangesloten bij de ANVR (Algemene Vereniging van Reisondernemingen), de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De reis- en boekingsvoorwaarden die wij als ANVR-reisonderneming hanteren zijn overeengekomen met de Consumentenbond. U profiteert daardoor van eerlijke voorwaarden, kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Al onze reizen worden uitgevoerd door Topdeck Travel of Contiki.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. De SGR Garantieregeling is van toepassing. U kunt bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die is bij SGR is aangesloten, aanspraak maken op de garantieregeling indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor www.sgr.nl/garantieregeling.

Wij zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF). U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. De garantieregeling van het calamiteitenfonds is van toepassing. U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het CF indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor ook www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van deze vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites of beschikbaar via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden en ervaarjongerenreizen.nl/algemene-voorwaarden/

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Ervaar Jongerenreizen/ Reisburo Schoenmaeckers (KvK nr. 14086338) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Verzekeringen
Wij adviseren u om goed verzekerd op reis te gaan. Ervaar Jongerenreizen sluit haar verzekeringen af bij Allianz Global Assistance. Voor het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering en/of reisverzekering kunt u bij ons terecht.

Privacy Policy

Ervaar Jongerenreizen is onderdeel van Reisburo Schoenmaeckers.
Reisburo Schoenmaeckers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Reisburo Schoenmaeckers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren.

Als Reisburo Schoenmaeckers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Reisburo Schoenmaeckers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Een juiste uitvoering van de geboekte reis. (A)
 • Administratieve doeleinden. (B)
 • Communicatie over de door u geboekte of aangevraagde reis. (C)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De boekingsovereenkomst;
 • Indien van toepassing een visumaanvraag

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reisburo Schoenmaeckers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

(A) (B) (C)
Voornaam of voornamen conform ID X X X
Volledige achternaam X X X
Adres X X
Telefoonnummer X X X
E-mailadres X X X
Geboortedatum X
Telefoonnummer thuisblijver(s) X
Origineel Paspoort of ID * Onderdeel:
Officiële namen X X
Nationaliteit X X
Documentnummer X X
Pasfoto X X
Geboorteplaats X X
Geldigheid X X
Kopie paspoort of ID ** X
Diëten of beperkingen die van invloed zijn op de te maken reis X
Reispreferenties X
Kenteken voertuig X
Polisnummer externe verzekeringen X
Bankgegevens X

*In enkele gevallen zal om het originele identiteitsbewijs worden gevraagd. Doel is het verkrijgen van een visum voor het reizen naar het land van de boekingsovereenkomst. Paspoorten worden aangetekend opgestuurd en worden na ontvangst van het visum direct geretourneerd.

**Het kan voorkomen dat wij om een kopie van het identiteitsbewijs vragen op verzoek van de aanbieder van vervoer, verblijf of een andere toeristische dienst. Een voorbeeld is het registreren van een paspoortnummer t.b.v. online incheck bij een airline of vooraf online inchecken bij een hotel. We kopiëren uw Paspoort of ID kaart enkel met een paspoort of ID cover waardoor enkel de persoonsgegevens die benodigd zijn gebruikt worden. De kopie wordt direct na terugkomst vernietigd.

Bij een aantal reisovereenkomsten zal het dus nodig zijn bijzondere persoonsgegevens op te vragen en door te geven. Te denken valt aan visumaanvragen of het doorgeven van gezondheid gerelateerde zaken die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de reis. We zullen deze gegevens enkel met de uitdrukkelijke toestemming van de reiziger opvragen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Reisburo Schoenmaeckers in een beveiligd relatie-en boekhoudsysteem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor 7 jaar voor een efficiëntere afhandeling van een toekomstige overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens voor 7 jaar bewaard in de financiële administratie. Deze bewaartermijn geldt niet voor de kopie ID of paspoort. Deze worden direct na terugkomst verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Reisburo Schoenmaeckers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. reis gerelateerde nieuwsuitingen en reis gerelateerde aanbiedingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Aanmelding voor de vakantiebeurs of aanmelding voor bijeenkomsten over bestemmingen of specifieke reizen waarbij u expliciet aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reisburo Schoenmaeckers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Reisburo Schoenmaeckers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode tot u opdracht geeft tot uitschrijving. Deze mogelijkheid wordt u bij iedere verstuurde nieuwsbrief geboden.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiele toekomstige klanten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van potentiele toekomstige klanten en/of geïnteresseerden worden door Reisburo Schoenmaeckers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gericht aanbod toegespitst op de wens.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of toestemming per e-mail of contactformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reisburo Schoenmaeckers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Reisburo Schoenmaeckers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u gezien wordt als mogelijke klant. Bij het niet accepteren van het aanbod worden uw gegevens verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Reisburo Schoenmaeckers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reisburo Schoenmaeckers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens
 • Kopie relevante diploma’s en aantekeningen
 • Persoonlijke informatie enkel op verzoek van het UWV of bedrijfsarts

Uw persoonsgegevens worden door Reisburo Schoenmaeckers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van de arbeidsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Een correcte uitvoering van de reis. Deze derde partijen zijn aanbieders van vervoer, verblijf en overige toeristische diensten en reis gerelateerde diensten.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie als gevolg van de boekingsovereenkomst;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

In beginsel geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Uitzondering op deze regel is dat dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de klant en noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de geboekte reis.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Als reisorganisatie dienen wij ook persoonsgegevens te verstrekken aan organisaties buiten de EU. Indien u een reis boekt met een bestemming buiten de EU dient u zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens gedeeld worden met toeristische organisaties buiten de EU met als doel een correcte uitvoering van de reisovereenkomst. Enkel de minimaal benodigde persoonsgegevens t.b.v. een correcte uitvoering van de reis zullen aan deze partij verstrekt worden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Reisburo Schoenmaeckers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedetailleerde informatie hierover kunt u terugvinden in bovenstaande paragrafen met de titel “verwerking persoonsgegevens”.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Reisburo Schoenmaeckers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een (dubbel) gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Zonder het daarvoor ontwikkelde boekhoud en relatieprogramma zijn uw persoonsgegevens onleesbaar;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De back-ups worden in een beveiligde omgeving bewaard.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Reisburo Schoenmaeckers
Brusselsestraat 9-11
6211PA MAASTRICHT
privacy@schoenmaeckers.nl

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Ervaar Jongerenreizen, onderdeel van Reisbureau Schoenmaeckers Limburg BV, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Ervaar Jongerenreizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright
Alle rechten berusten bij Ervaar Jongerenreizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Niets uit de uitgaven van Ervaar Jongerenreizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Ervaar Jongerenreizen, onderdeel van Reisbureau Schoenmaeckers Limburg BV, maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website.

Plaatsen van niet functionele cookies
Wij maken geen gebruik van niet functionele cookies.

Blokkeren van cookies
Wanneer je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je internet browser met bijv. een extensie aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Wanneer je cookies blokkeert, kun je onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kun je zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser, verwijder de cookies via Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Vragen
We helpen je graag verder wanneer je vragen of opmerkingen hebt: contact@ervaarreizen.nl.

Bij de voorbereiding van uw reis of vakantie mag een goede verzekering niet ontbreken. Bij Allianz Global Assistance bent u voor het verzekeren van uw vakantie of reis aan het juiste adres. Al meer dan 50 jaar is Allianz Global Assistance de grootste reisverzekeraar én hulpverlener ter wereld. Waar u ook naar toe reist, voor vakantie, werk of studie, voor elk reisdoel heeft Allianz Global Assistance een passende verzekering.

REISVERZEKERING
Met een kortlopende reisverzekering of doorlopende reisverzekering krijgt u bij ongeval of ziekte op reis altijd hulp van de alarmcentrale.

Dat is voor veel mensen een belangrijke reden om een reisverzekering af te sluiten. Daarnaast is uw bagage meeverzekerd.

Tevens kunt u aanvullende dekkingen kiezen die passen bij uw reisgedrag, zoals wintersport en bijzondere sporten, werelddekking, uitgebreide sportuitrusting, SOS autohulp en uitbreiding naar 180 dagen aaneengesloten verzekerd.

ANNULERINGSVERZEKERING
Uw reis moeten annuleren is al vervelend genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Een annuleringsverzekering mag dus niet ontbreken, want het kan gebeuren dat een geboekte reis niet door kan gaan of dat u halverwege terug naar huis moet.

Met een kortlopende annuleringsverzekering of doorlopende annuleringsverzekering beschermt u zichzelf tegen een financiële domper wanneer uw vakantie onverhoopt niet door kan gaan.
Bij Allianz Global Assistance kunt u kiezen uit twee soorten annuleringsverzekeringen: een annulering volledig of dubbel-zeker annuleringsverzekering.

> Algemene voorwaarden Allianz Nederland
> Algemene voorwaarden Allianz België
> Voorwaarden DTA/Allianz vast & zeker

Wij adviseren je om via CIBTvisas.nl (indien nodig) een visum te regelen. In verband met privacy en aansprakelijkheidsregels kunnen en mogen wij geen advies geven over grensdocumenten en benodigde visa.